Přítomni: o. Benedikt, Marie Molnárová, Jan Hylský, Eva Pelikánová, Jakub Fabián, Luděk Hojný, Marie Fantová, Petr Lukeš, Marie Venclová
Omluven: Jan Rydlo

1. O. Benedikt – zahájení modlitbou; seznámení s pastoračním plánem pro rok 2020
2. Informace o nabídce přednášky pro rodiče (manželé Imlaufovi z Prahy), zvažování vhodného termínu
3. Farní pouť: návrh navštívit poutní místo Maria Hilf ve Zlatých Horách + návštěva některých zajímavých míst po trase; uskuteční se nejspíše některou sobotu v květnu
4. 1. svaté přijímání: 14. 6. 2020 v 9.00 hod. v děkanském kostele; mělo by mu předcházet 5 setkání s dětmi a 1 setkání s rodiči dětí
5. Poutní slavnost v děkanském kostele Nejsvětější Trojice + farní den: 7. 6. 2020, zvažuje se ještě odpolední program (nabídka p. Hojného na zajímavé tvoření ze dřeva, možno využít i při schůzkách ministrantů…); schůzka organizátorů (oslovit paní Ivanu Petrovou, která organizovala farní den v loňském roce)
6. O. Benedikt - informace o využití kláštera Milosrdných bratří – Biskupství královéhradecké schválilo převod budovy kláštera
7. P. Hojný – seznámení s možnostmi a předběžným rozpočtem přečalounění lavic v děkanském kostele
8. Postní duchovní obnova farnosti: 13. – 14. 3. 2020 – pozvání přijal P. Vojtěch Brož (současný spirituál BIGI HK); je škoda, že této důležité součásti farního života využívá většinou jen málo farníků (většinou jen starší lidé), z tohoto důvodu úvaha o zkrácení na 1 den; povzbuzení k větší účasti – i mladší farníci!
9. E. Pelikánová – informace o nabídce vytvoření nových farních webových stránek (aktualizace, zpřehlednění, lepší dostupnost informací)
10. Noc kostelů: 5. 6. 2020 – diskuze – koho má program oslovit, časové možnosti… (např. komentovaná prohlídka míst v kostele, kam se lidé běžně nepodívají, duchovní hudba, nabídnout i prožitek ztišení…)
11. Hudební doprovod při pátečních mších sv. – paní Hájková by byla ráda, kdyby se doprovázení ujal např. někdo mladší – nabídnout manželům Šmídovým (zpívání s dětmi)
12. Dny evropského kulturního dědictví – pan Hojný informoval, že bude zpřístupněna kaple sv. Jana Nepomuckého s komentovanou prohlídkou
13. Úvahy o dalších možnostech oživení farního společenství - návrh opět uskutečnit v jarním období „farní procházku“, příp. i „farní sportovní odpoledne“ – „FARNOST V POHYBU“ – možnost využít areálu kolem skautské klubovny, předběžný termín 24. 5. 2020 (J. Hylský a P. Lukeš)

14. Diskuze: „děti v kostele“: v poslední době mírné zklidnění; hledání dalších možností, jak s dětmi prožívat bohoslužby – týká se hlavně nedělní mše sv. v 9.00 hod. v děkanském kostele (zvažována možnost přesunout nedělní rodinnou bohoslužbu do klášterního kostela – využití uzavřeného prostoru sakristie, po převzetí budovy kláštera bude možný lepší přístup s kočárky…, nově: připravit dětem pracovní listy s „dětským evangeliem“ k vybarvení); zodpovědnost rodičů x vstřícnost ostatních účastníků; návrh zorganizovat po přednášce manželů Imlaufových ještě setkání rodičů malých dětí, kde by bylo možno vyjasnit různé
názory, společně hledat další možnosti…
15. Zakončení společnou modlitbou a požehnáním o. Benedikta