Zápis PRF - 23. října 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují

konané dne 23. 10. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Kolbaba, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Omluveni: zástupci mladých, o. Mariusz

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. S pomocí charity byly 11 potřebným rodinám ve farnosti poskytnuty potravinové a hygienické balíčky.
 2. Křížová cesta na Výrov – kontrolu stavu křížů provede M. Molnárová, popř. spadlé odveze B. Vlček.
 3. Byl aktualizován seznam modlitebních skupin ve farnosti - bude vyvěšen v děkanském kostele vzadu na nástěnce + prosíme o informaci, pokud tam nenaleznete své společenství, abyste informaci předali panu Břetislavu Vlčkovi.
 4. Setkávání  ministrantů – budou zahájena společná setkání s činností, která by kluky zaujala a postupně bude snaha jim pomoci začlenit se do ministrantské služby. Prosíme rodiče o podporu a pomoc. Setkávání a formaci bude mít na starost pan Jaroslav Kolbaba. Začne se společným bruslením 5. 11. a 6. 11. ve 14:00. Bruslící mohou přijít sami a s těmi, kteří se teprve učí bruslit, prosíme, aby přišli rodiče.
 5. Prosíme i nadále dobrovolníky o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny (cca 1x za měsíc)
 6. Prosíme dále o dobrovolníky, kteří by se střídali při otevírání a zavírání klášterního kostela. Děkujeme jednomu z farníků, který se nabídl pomoci občas v neděli, jen to nemůžeme nechat na jednom člověku, prosíme proto, aby se zejména na neděli ještě někdo našel.
 7. Farní snídaně – děti mají příležitost půjčit si a vrátit knihy a mohou toho využít i další farníci.
 8. Oratoř – nad schody problém s rizikem pádu narušené omítky na stropě v místě kde je znak – bude řešit o. Vladimír.
 9. Od 7. 11. první a třetí pondělí v 19:00 v měsíci biblická hodina.
 10. Seminář pro středoškoláky začne od listopadu – nabízí se úterý, upřesní se však podle možností středoškoláků.
 11. Adventní duchovní obnova – P. Vrbiak, 2. - 3. 12.; v pátek večer setkání mladých.
 12. 4. 12.  přijde do děkanského kostela Mikuláš.
 13. Budeme opět vyrábět misijní vánoční pohledy, prosíme o pomoc zejména děti – výroba bude probíhat při farní snídani.
 14. Prosíme jako PRF ekonomickou radu o informace o hospodaření farnosti + bylo domluveno, že informace o hospodaření farnosti dne 31. 12. budou v rámci ohlášek oznámeny časově tak, aby mše svatá skončila nejpozději v 17:00 (důvodem je ohňostroj pro děti).
 15. Probíhá programování webu farnosti s cílem aktivovat možnost přihlášení se k odebírání novinek z webu farnosti.
 16. Návrh na realizaci „párty pro společenství 2017“ – možnost společného setkání všech společenství farnosti
 17. Další setkání PRF 8. 1. 2017

 

Zápis PRF – 11. září 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 11. 9. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, sl. Hana Ježdíková, sl. Tereza Venclová

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Řešení aktivování možnosti přihlášení se k odebírání novinek z webu farnosti.
 2. Probírala se možnost školního výletu pro děti chodící na náboženství.
 3. Seminář pro středoškoláky začne od října.
 4. V říjnu bude úklid hřbitovního kostela, datum bude ještě vyhlášeno.
 5. Mše sv. 28. 9. na Dobeníně od 10:00 (odjezd vlaku z NM v 9:26; odjezd vlaku z Václavic ve 12:31) + mše svatá 2. 10. od 10:30.
 6. Umožnit napojení internetu do televizí + možnost vstupu USB – p. Ježdík.
 7. Projednání pastoračního plánu do konce roku 2016.
 8. Dobročinný bazar na farním dni pro akci ITIBO – zbylé věci se využijí opět příští rok a zvažuje se účel, kam poslat finanční pomoc.
 9. Projednávali jsme nevhodnost odcházení ze mše svaté po přijímání nebo bezprostředně po požehnání. Stejně tak je problém s pozdním příchodem na mši svatou.
 10. Prosíme také o dobrovolníky, kteří by se střídali při otevírání a zavírání klášterního kostela (střídat se lze např. po měsíci, nebo sudé/liché týdny apod.).
 11. Putovní ikona v roce milosrdenství – řešení úhrady ceny putovní ikony.
 12. Křížová cesta na Výrově – domlouvání zhotovení nového kříže a odvoz starého spadlého kříže.
 13. Tříkrálová sbírka – řešení pomoci 3 rodinám.
 14. Pomoc potravinové banky – zahájena spolupráce v této oblasti s charitou, vytypovány cílové rodiny, které budou kontaktovány. Pokud je nějaká další rodina/jednotlivec ve finanční tísni a potřeboval by takovou formu pomoci, prosíme, aby kontaktoval někoho z členů pastorační rady.
 15. Modlitební skupiny ve farnosti – zrevidovat/aktualizovat – p. Vlček.
 16. Prosíme i nadále dobrovolníky o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny (cca 1x za měsíc).
 17. Řešila se problematika parkování na náměstí.
 18. Farní snídaně – děti budou mít příležitost půjčit si a vrátit knihy a mohou toho využít i další farníci.
 19. Zástupce mladých na jednání PRF – sl. Hana Ježdíková a sl. Tereza Venclová – budou se střídat.
 20. Zavěšení televizí v klubovnách – velké poděkování mladých otci Vladimírovi za instalaci.
 21. 25. 9. přednáška po mši svaté v 10:00 hod. – vzpomínky na Krakov.
 22. Den písma 30. 9. – opět doporučujeme přijít s vlastní biblí. Tentokrát si ve společenství vybraný text přečte každý sám v tichosti, následně si vybere verš, který jej osobně zaujal.
 23. Od října biblické vzdělávání pro dospělé.
 24. Adventní duchovní obnova – P. Vrbiak, 2.–3. 12.; v pátek večer setkání mladých.
 25. Návrh programu Noci kostelů a pozvání hosta.
 26. Další setkání PRF 23. 10. 2016.

Zápis PRF - 1. května 2016

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – schválena pomoc rodině v nouzi (spolupráce s ÚP v Novém Městě nad Metují)
 2. Kříž na Výrově – bude se na místo dávat na Velký pátek a po skončení velikonoční doby bude kříž umístěn na faře.
 3. Modlitební skupiny ve farnosti – zrevidovat/aktualizovat – p. Vlček – info při příští PRF; zjistí také, které skupiny jsou otevřené pro nově příchozí
 4. Putovní ikona v roce milosrdenství – ve farnosti jsou 3 modlitební skupiny – jednu lze ještě doplnit případnými zájemci.
 5. Povzbuzení pro pomoc s úklidem v děkanském kostele – trvá jen 1-1,5 hodiny
 6. Oslovit farníky s hledáním kostelníků pro klášterní kostel
 7. Parkování na náměstí bude od září zpoplatněno. Snažit se domluvit na variantě bez poplatků na neděli, zejména v čase bohoslužeb.
 8. Pro přehled obsazení bohoslužeb byla počítána účast na mších: v 7:30 a 9:00 je účast cca 130 farníků, večerní cca 80 farníků, v klášterním kostele je účast velmi různá – cca 60. Celkem chodí na bohoslužby cca 480 farníků (vč. Krčína).
 9. Řešil se problém odcházení ze mše svaté po přijímání nebo po požehnání bez počkání než odejde kněz.
 10. Májové mše svaté ve vesnických kaplích – mění se časy dle potřeb místních farníků.
 11. 12. 5. se bude konat přednáška P. Rybáře v CB na téma Moje problémy s vírou.
 12. Svatodušní vigilie 14. 5. – bude se teprve domlouvat možná realizace, která je složitá vzhledem k maturitám mladých.
 13. Mše svaté v kapli sv. Jana Nepomuckého 15. 5. v 18:00 + 16. 5. v 18:00 + 17. 5. v 18:00
 14. Diecézní setkání dětí 21. 5. 2016 – tam a zpět autobusem (7:30-16:30) - organizují Blažkovi, prosíme zájemce, aby dali vědět na číslo: 602 431 810.
 15. Farní pouť 22. 5. 2016 – domlouvaly se podrobnosti k programu.
 16. Dobročinný bazar na farním dni pro akci ITIBO – prodávaly by se vyrobené věci + přednáška s filmem Daleko za sluncem; zveřejnění plakátů A3 20,- á plakát (celkem je 20 míst na vylepení).
 17. Koupě nové větší sekačky na trávu – zatím ne, stará se nechá nabrousit (p. Hojný)
 18. Termín přijetí svátostí smíření 28. 5. 2016 a svátosti přijímání 29. 5. 2016.
 19. Noc kostelů 10. 6. – domlouvala se realizace programu.
 20. Přespávání dětí na faře návrh z neděle na pondělí 26. - 27. 6. 2016 s rozvozem dětí do škol.
 21. Oratoř – nad schody problém s rizikem pádu narušené omítky na stropě v místě kde je znak – bude řešit o. Vladimír.
 22. Otázka financování naší farnosti v budoucnosti.
 23. Žádost o výsledky hospodaření farnosti z roku 2015 od ekonomické rady farnosti.
 24. Finanční podpora 12 mladých – Krakov – o. Vladimír probere s účetní podporu 1000,- Kč na člověka.
 25. Probírala se forma děkování lidem, kteří ve farnosti financují různé provozní záležitosti – zmiňovat konkrétní činnost.
 26. Zástupce do PRF ze společenství mladých: Tereza Venclová, mohla by i Hanka Ježdíková – musí se řešit znovu na podzim podle školního rozvrhu
 27. Zavěšení televizí v klubovnách – nainstalovány držáky, řeší se zapojení + následně řešit i koupi zařízení, které by umožnilo pustit film z flash disku.
 28. Na webové stránky farnosti bude odkaz na papežskou exhortaci o lásce.
 29. Další setkání PRF 11. 9. 2016.

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Zápis PRF – 13. března 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 13. 3. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Mariusz, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Pastorační plán na rok 2016 – projednáván průběžně. Celorok bude prodiskutován na příštím jednání PRF.
 2. Svátost pokání – čtvrtek, pátek před Květnou nedělí + pondělí po Květné neděli – diskuze nad termíny. Bylo potvrzeno, že o svátost pokání u zpovědníka z jiné farnosti bývá v dané časy velký zájem.
 3. Zelený čtvrtek – prosíme muže, kteří jsou ochotni se nabídnout pro mytí nohou, aby se obrátili na p. Hojného.
 4. Velkopáteční obřady – v oratoři budou k dispozici obrázky pro děti, kdyby to pro některé bylo dlouhé.
 5. Křížová cesta na Výrov – domluveno, povede společenství mladých.
 6. Bílá sobota – začátek v 19:00 v děkanském kostele i v Bohuslavicích.
 7. Modlitební skupiny ve farnosti – předání informací odloženo na příští PRF.
 8. Putovní ikona v roce milosrdenství – jedna již putuje, na biskupství jsou objednané další dvě.
 9. Zavěšení televizí v klubovnách – nainstalovány držáky, řeší se.
 10. Velmi prosíme o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny cca 1x do měsíce a je praktické, když se může střídat více farníků. V současné chvíli je nedostatek pomáhajících!
 11. Oslovit farníky s hledáním kostelníků pro klášterní kostel.
 12. Pořad bohoslužeb – návrh o. Mariusze, aby v děkanském kostele (na stále stejném místě) byla mše sv. každý den ve stejný čas. Probíráno členy pastorační rady i z hlediska praktičnosti a potřeb farníků, zmíněny důvody, proč jsou důležité bohoslužby také v klášterním kostele.
 13. Snížení počtu bohoslužeb v neděli – návrh o. Mariusze na snížení bohoslužeb v NMnM v neděli na tři, aby se vytvořil prostor pro sloužení mše sv. ještě v nějakém jiném filiálním kostele nebo jako pomoc panu faráři, aby šetřil své síly a nebyl příliš unavený. Diskuze nad množstvím farníků navštěvujících jednotlivé mše svaté. Pro přehled obsazení bohoslužeb farníky bude počítána účast na mších svatých po dobu 2-3 měsíců. Začne se po Velikonocích.
 14. Problém s pozdním chozením na mši svatou.
 15. Májové mše svaté se budou i letos konat ve vesnických kaplích.
 16. Bohoslužba 8. 4. bude o hodinu posunuta – začátek v 17:00 z důvodu vikariátního setkání mladých.
 17. Diecézní ministrantské setkání v Želivě proběhne 15.-17. 4.
 18. Mše svaté v kapli sv. J. Nepomuckého se budou konat: 15. 5. v 18:00 + 16. 5. v 18:00 + 17. 5. v 18:00.
 19. Farní pouť 22. 5. 2016 – schválen dobročinný bazar pro zdravotní středisko ITIBO v Keni – prodávat se budou vyrobené věci + přednáška s filmem Daleko za sluncem.
 20. Termín přijetí svátostí pokání a smíření 28. 5. a svátosti Eucharistie 29. 5.
 21. Noc kostelů 10. 6. – zvláštní přípravné setkání proběhne 22. 4. v 19:00 + krátce bude probírána také pomoc s organizací při programu pro děti na farním dni.
 22. Žádost o výsledky hospodaření farnosti z roku 2015 od ekonomické rady farnosti.
 23. Návrh na vytvoření krátké aktivity (cca 10 min.) pro děti po mši sv. v 10:00, které běhají před kostelem – společné prožívání.
 24. Krakov – možnost přihlášení i pro rodiny s dětmi na víkend 29.-31. 7.
 25. Krakov – finanční podpora pro mládež. Z naší farnosti chce jet 10 mladých lidí. Z celonárodní sbírky je financován pobyt v diecézích, doprava a podpora účasti mladých z chudých zemí (+ sprchy, záchody, podium, zvukaři, obrazovky…). I přes to je zbývající cena stále vysoká (5800,-), a je zapotřebí pomoci ještě z financí farnosti.
 26. Informace o možností vytvoření skupin na webu farnosti – více bude ještě sděleno.
 27. Další setkání PRF 1. 5. 2016.

Zápis PRF – 31. ledna 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 31. 1. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – prověřování možností pomoci v regionu naší farnosti.
 2. Informace o bohoslužbách
  1. Uvedení Páně do chrámu 2. 2. 2016 – v 7:00 v klášteře, v 18:00 v děkanském kostele
  2. Popeleční středa 10. 2. 2016 – v 7:00 v klášteře, v 18:00 v děkanském kostele
 3. Příprava na svátosti (první svaté přijímání a svátost smíření) pro děti každou neděli od 14. 2. 2016 v 16:30 hod.
 4. Postní duchovní obnova 26.-27. 2. 2016 – povede duchovní misijní kongregace vincentinů (lazaristů) z Dobrušky.
 5. Svátost pokání – čtvrtek 17. 3., pátek 18. 3. před Květnou nedělí + pondělí 21. 3.
 6. Bílá sobota – čas bohoslužby bude upřesněn – v děkanském kostele se předpokládá cca v 18:30.
 7. Biblické hodiny vedené farním vikářem – návrh, aby byly realizovány ve středu po mši svaté.
 8. Křížová cesta na Výrov – realizaci domluví o. Vladimír se spolčem mladých.
 9. Modlitební skupiny ve farnosti – zreviduje a zaktualizuje p. Vlček; bude také zveřejněno, které modlitební skupiny jsou otevřené pro nově příchozí.
 10. Putovní ikona v roce milosrdenství – zveřejnit více informací na nástěnky a na web.
 11. Následování hodní – zviditelnit odkaz na webu na archiv.
 12. Podpora mladých – Krakow – o. Vladimír zjistí počet zájemců na spolču mladých.
 13. Projednávalo se zavěšení televizí v klubovnách.
 14. Pomoc s úklidem (trvá jen 1-1,5 hodiny) – je stále ještě aktuální nedostatek pomocníků.
 15. Změna ve výuce náboženství v ZŠ Komenského – povede Lenka Štěpánová.
 16. Změna ve vedení K-plesu – Jan Molnár předává Lence Štěpánové.
 17. Informace o sponzorském zajištění očištění lustru v kostele na Dobeníně.
 18. Březen – měsíc knihy – připomínka akcí s tím spojených.
 19. Další setkání PRF se bude konat 13. 3. 2016.

Zápis PRF - 22. listopadu 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 22. 11. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Mariusz, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Host: p. Vencl

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Oficiální představení ustanovených členů PRF farnosti a složení slibu (dle čl. IV. bod 2) 6. 12. po mši svaté v 18:00 hod.
 2. Tříkrálová sbírka
  • schválena pomoc pro občanku NMnM v nouzi pečující o osobu blízkou
  • projednávání další pomoc
  • rozdávání pokladniček pro sbírku proběhne na faře 20. 12. po mši svaté o deváté
 3. Pracovní verzi pastoračního plánu na rok 2016 pošle o. Vladimír e-mailem
 4. Zpovídání před 3. nedělí adventní – bude uvedeno v ohláškách
 5. Setkání rodin s dětmi v prosinci (po návštěvě Mikuláše) proběhne dle projeveného zájmu farních rodin.
 6. Duchovní adventní obnovy po středeční bohoslužbě od 2. 12. – povede o. Mariusz
 7. Seminář pro středoškoláky čtvrtky od 19:00 hod.
 8. Prosba o pomoc s úklidem kostela, pomáhajících je málo a služba je méně namáhavá, když pomohou další – dobrovolníci se mohou hlásit paní Klamtové (tel.: 604 777 100).
 9. Adventní duchovní obnova 4.-5.12. 2015 – povede P. Kubeš – v sobotu 9:00-12:00 (přednáška, setkání, povídání, adorace)
 10. Misijní pohlednice – projednávání výroby a prodeje 6. 12. a 13. 12.
 11. Mikuláš 2. 12. 18:30 Bohuslavice; 5. 12. Slavoňov; 6. 12. 10:00 děkanský kostel
 12. Mše svaté 24. 12.: 15:30 Krčín, 15:30 Černčice, 22:00 Bohuslavice, 24:00 děkanský kostel; společná večeře pro duchovní z okolí
 13. 31. 12. Silvestr – bohoslužba za ty, kteří vykonávají nějakou službu ve farnosti
 14. Putovní ikona v roce milosrdenství – bude zjištěno více informací – pozvání k modlitbě
 15. Poděkování o. Vladimírovi za službu bez kaplana
 16. V novém roce promyslet finanční podporu mladých – Krakow

Zápis PRF – 20. září 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 20. 9. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný
Omluveni: p. Nývlt, zástupci ze spolča mladých (návrat ze zahraniční cesty)

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – projednávání další pomoci, oslovení sociálního odboru MěÚ a prosíme zároveň zejména farníky, pokud víte o někom, kdo žije v nouzi a potřebuje pomoc, sdělte to panu faráři
 2. Ozvučení v děkanském kostele – celkové náklady cca 100.000,-
 3. Velká klubovna:
  • Bude umístěno 12 desek na kolečkách sloužících zároveň jako paravan, tabule a nástěnka
  • Na část stěn bude nalepena bílá tapeta s otíratelným povrchem
  • Nad okny bude jen krátký ozdobný závěs + rolety ke stahování
  • Následně budou přidělány televize v malé i velké klubovně
 4. Náboženství
  • ZŠ Malecí: prosba o změnu místa výuky náboženství
  • ZŠ Komenského: vyučuje Kristýna Rydlová ve spolupráci s o. Vladimírem
  • Fara 6.-9. třída: vyučují Lucie a Petr Lukešovi, Marie Petrová ve spolupráci s o. Vladimírem
  • Středoškoláci: termín se bude řešit v průběhu října
 5. 30. 9. Den Bible – po mši svaté, každý si ze své vlastní bible vybere jednu kapitolu, pohovoří o tom, proč si ji vybral a co ho oslovilo, může přečíst dvě-tři věty, které ho nejvíce oslovily
 6. Chodítko – je k dispozici na faře a bude v děkanském kostele
 7. Volby do pastorační rady:
  • Vyhlášení 27. 9.
  • První kolo – možnost vkládat návrhy 3 jmen 4.10. + 11.10.
  • Druhé kolo 25. 10. – budou rozdány kandidátky + možnost vybrat 6 jmen hned na místě, nejdéle je bude možné odevzdat do 1.11.
 8. Komise pro volby do PRF: o. Vladimír, pí Molnárová, p. Ježdík
 9. Národní eucharistický kongres – bude vyvěšen listu biskupů na webu farnosti
 10. Adventní duchovní obnova, 6. 12. 2015 – povede P. Kubeš
 11. Mikuláš navštíví děkanský kostel 6. 12. v 10:00 a v 11:30 Bohuslavice
 12. Úkol pro novou PRF – promyslet finanční podporu mladých na celosvětovém setkání mládeže v Krakowě

Zápis PRF - 12. dubna 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 12. 4. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, sl. M. Juranová

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – projednávání další pomoci.
 2. Velká klubovna – další projednávání úprav proběhne v květnu.
 3. Využívání oratoře – prosba k těm, kdo oratoř užívají, aby po sobě také uklízeli.
 4. Modlitba za eucharistický kongres. Modlitba zazní většinou na závěr mše svaté před požehnáním, kněz může operativně vyzvat lid k modlitbě až po závěrečném zpěvu. Lístečky s modlitbou budou v neděli zůstávat v lavicích.
 5. Informování o finančním hospodaření farnosti od ERF bylo přesunuto na následující PRF.
 6. Kaple Jana Nepomuckého – mše sv. v květnu 13., 14., 15. a pak každá 2. středa v červnu a v červenci; v měsících srpen, září, říjen každou 2. středu v měsíci v kapli na zámku.
 7. Ozvučení v děkanském kostele – dodavatel byl vybrán, řeší se realizace.
 8. Setkání akolytů – termín ? 23. 5. 2015, bude potvrzeno.
 9. Přespávání dětí z náboženství na faře 20.-21. 6. 2015.
 10. 1. sv. přijímání 14. 6. 2015.
 11. Noc kostelů 29. 5. 2015 – projednávání programu – viz. přiložený plakátek.
 12. Farní den 31. 5. 2015 – projednávání programu.
 13. Další investice v roce 2015 – bude podrobně projednáváno na příští PRF.
 14. Další setkání PRF 24. 5. 2015.

 

Zápis PRF - 1. března 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 1. 3. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, sl. M. Juranová

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – projednávání konkrétní pomoci z části výtěžku použitelného pro lidi v nouzi.
 2. Čalouněné židle do klubovny – část židlí předáno k přečalounění.
 3. Velká klubovna – projednávání úprav na základě předchozího společného jednání. Setkání nad návrhem se zástupci jednotlivých společenství proběhne do příštího zasedání PRF.
 4. Projednávala se účast křičících dětí na mši – rádi bychom znovu upozornili rodiče na to, že je otevřená oratoř, která je ozvučená, aby děti v určitém věku, kdy jsou více hlučné, měly své zázemí. Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům mše svaté.
 5. Řešilo se, v jaké části při konci mši svaté bude modlitba za eucharistický kongres. Modlitba zazní po každé bohoslužbě, po modlitbě za kněze.
 6. Otázka ke zvážení, kde by měla probíhat výuka náboženství pro děti na prvním stupni a jak podpořit skupinu dětí, která se připravuje na první svaté přijímání, aby rostla dál jako „parta“.
 7. Informování o finančním hospodaření farnosti od ERF bude po závěrce, při následující PRF.
 8. Ozvučení v děkanském kostele – zajistí p. Ježdík, osloví 3 etablované firmy s konkrétní zakázkou interního výběrového řízení – termín k zaslání nabídek je stanoven do 28. 3. 2015.
 9. Prosba, aby byl světelný panel s písněmi umístěn i v klášterním kostele.
 10. 20. 3. mše svatá z důvodu vikariátního setkání večer mladých začne v 17:00.
 11. Setkání akolytů – termín bude stanoven – po velikonocích.
 12. Termíny zpovědí budou zveřejněny v ohláškách.
 13. Zelený čtvrtek mše sv. v 18:00 – prosíme muže, kteří jsou ochotni nechat si umýt nohy, aby oslovili pana Hojného nebo přímo kněze, Velký Pátek mše sv. v 16:00, Bílá Sobota vigilie ve 20:30.
 14. Křížovou cestu na Výrov si vezme na starost mládež.
 15. Prosba žen, které uklízí, o novou rohožku (nejlépe do velikonoc) – bude řešeno.
 16. Otázka k použití zvonu sanctusníku, který je zprovozněn – zatím bude používán při mši sv. v 9:00, pokud bude dostatek ministrantů.
 17. Řešit donesení plátna a jeho zavěšení pro promítání písniček při bohoslužbách (Harmoni).
 18. Noc kostelů – projednávání podrobností k programu.
 19. Farní den 31. 5. 2015.
 20. 1. sv. přijímání 14. 6. 2015.
 21. Další setkání PFR 12. 4. 2015.

Zápis PRF - 11. ledna 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 11. 1. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný,
sl. H. Ježdíková, sl. M. Juranová, sl. T. Venclová
Host: p. Vencl

 

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Na základě informací z farnosti a ze sociálního odboru bylo vytipováno pět rodin v nouzi, pro které je projednávána možnost pomoci z části výtěžku minulých Tříkrálových sbírek. Jednotliví členové PRF jsou jmenováni jako garanti projednání všeho potřebného k uzavření smlouvy s konkrétní rodinou a s Diecézní charitou.
 2. V březnu budou projednávány formy apoštolátu, nyní zejména se zaměřením na Noc kostelů.
 3. Z řad mládeže dochází do pastorační rady vždy alespoň jeden zástupce z uvedených:
  Pavel Krupička, Hana Ježdíková, Tereza Venclová, Magdalena Juranová.
 4. V úterý 27. ledna v 19:00 ve Velké klubovně proběhne jednání o jejích úpravách.
 5. „Dětské mše“ – do konce školního roku budou pravidelně každou první i druhou neděli v měsíci od 9:00.
 6. Přečalounění židlí v klubovně – pan Hojný zjistí cenu u čalouníka.
 7. Národní eucharistický kongres (www.nek2015.cz)
  • Každou 3. neděli v měsíci – promluva k uvedenému tématu.
  • Od února budou každá 2. a 4. pondělí večerní setkání (od 19:00) věnována tématům NEK.
  • Každá pondělní adorace bude věnována tématu NEK příslušného měsíce (20 min).
  • Páteční adorace – soukromá s připomenutím tématu.
  • Náboženství pro děti – téma NEK bude zohledňováno.
  • Každý pátek před 3. nedělí v měsíci se bude konat tzv. velké spolčo mladých s přítomností kněze – téma NEK dle brožury.
 8. Březen – měsíc knihy
  • Prověření možnosti zprostředkování nákupu knih se slevou.
  • Knihovníci předají seznam knih k dokoupení o. Vladimírovi.
 9. Postní duchovní obnova
  • Termín: 6. a 7. března (pátek a sobota před 3. postní nedělí).
  • O. Vladimír navrhne a zajistí, kdo duchovní obnovu povede.
 10. Aktualizovat e-mailové adresy členů PRF na webu – pí Blažková.
 11. Web – spolupráce s administrátorem webových stránek farnosti Nový Hrádek – pí Blažková
 12. Ozvučení v děkanském kostele – nabídku, vč. nového panelu pro zobrazení čísla písně, zajistí p. Ježdík. Konkrétní zadání bude rozesláno e-mailem členům PRF k možnému doplnění.
 13. Plánuje se setkání akolytů – termín bude stanoven.
 14. Příprava na 1. sv. přijímání – v tomto měsíci budou rozeslány dopisy rodičům.
 15. Další setkání PFR proběhne 1. března 2015.