Zápis PRF - 14. prosince 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 14. 12. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, sl. Ježdíková, pí Molnárová, pí Blažková
Omluveni: p. Hojný

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Záměr tříkrálové sbírky je pro rok 2015 stejný jako v tomto roce. Podrobné informace budou předány vedoucím skupinek 21. 12., včetně předání pokladniček.
 2. Využití tříkrálové sbírky na konkrétní humanitární pomoc na novoměstsku – projednávání a rozhodnutí o prověření konkrétních podnětů.
 3. Zvážení dalších forem, jak se více otevřít pro apoštolát bude projednáváno průběžně.
 4. Z řad mládeže jsou jmenováni 3 zástupci, kteří mezi sebou zajistí, aby se každé pastorační rady účastnil jeden z nich. Jsou to: Pavel Krupička, Hana Ježdíková, Tereza Venclová.
 5. Informace o příležitostech ke svátosti smíření je uvedena v ohláškách.
 6. Informace o. Vladimíra o jeho pověření administrátorem excurendo na Novém Hrádku od 1. 1. 2015.
 7. Dětské mše – termíny na rok 2015 budou stanoveny na začátku roku – o. Vladimír zváží, zda by bylo možné, aby byla dětská mše pravidelně první i druhou neděli.
 8. 31. 12. – prosba o podrobnějším informování o finančním hospodaření farnosti.
 9. Velká klubovna – návrh úprav ze společenství mladých. Dne 27. 1. 2015 bude svolána schůzka všech, kteří užívají velkou klubovnu (senioři, Polyfonní sdružení, Harmoni, maminky, farní snídaně, náboženství).
 10. Čalouněné židle do klubovny – otázka přečalounění židlí zůstává – o. Vladimír zjistí možnosti.
 11. Národní eucharistický kongres (www.nek2015.cz), členové PRF nastudují do příštího setkání pastorační rady a projednají realizaci témat s o. Vladimírem a s o. Tomášem
 12. Další setkání PRF 11. 1. 2015.

Zápis PRF - 26. října 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 26. 10. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Hojný, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Průzkum počtu účastníků bohoslužeb: obě ranní mše děkanský kostel 310 + klášter 83 + večerní mše děkanský kostel 80 + Krčín 45 = 518
 2. Zvážení dalších forem, jak se více otevřít pro apoštolát – detailněji a dříve promyslet Noc kostelů, oslovit rodiče dětí, které chodí na náboženství, přednášky
 3. Jmenování někoho z řad mládeže do pastorační rady – o. Vladimír
 4. Mše pro rodiny s dětmi s kázáním pro děti – změna: 9. 11., 7. 12.
 5. Svátost pomazání nemocných 16. 11. – příprava + povzbuzení 2 neděle před svátostí
 6. 22. 11. 20. K-ples
 7. 22. 11. Slavnostní ukončení jubilejního roku 350 let královéhradecké diecéze v katedrále – začátek mše sv. v 11:00, poté občerstvení a program pro všechny účastníky
 8. 30. 11. – narozeniny o. Vladimír – poděkování při mši od 9:00
 9. 4. 12. vikariátní konference v naší farnosti
 10. Adventní duchovní obnova 5. a 6. 12. – o. Jan Uhlíř
 11. Mikuláš 7. 12. s dětským formulářem – využít k apoštolátu: vyrobit plakátky (o. Tomáš), rozdat dětem při náboženství, domluvit se i s vedoucími skautů – pozvání dětí na mši sv. (o. Vladimír)
 12. Kolem adventní duchovní obnovy bude možnost prodeje knih s křesťanskou tematikou – pí Molnárová
 13. Svátost smíření 18. 12. v klášterním kostele od 14:30, 19. 12. v děkanském kostele od 14:00
 14. Dětské mše – termíny na rok 2015 budou stanoveny na začátku roku
 15. Diecézní kalendáře – 30. 10. vyzvednout 10 ks – pí Blažková
 16. Poděkování + výzva – hledáme další zájemce o aranžování kytek
 17. Velká klubovna – hledat řešení pro možné rozdělení místnosti (paravan apod.) + výzdoba stěn
 18. Čalouněné židle do klubovny – otázka přečalounění židlí – o. Vladimír zjistí možnosti
 19. Humanitární pomoc z Tříkrálové sbírky – zjistit možnosti využití, inspirovat se v oblastní charitě UO – pí Blažková
 20. Další setkání PFR 14. 12.

Zápis PRF - 14. září 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 14. 9. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: P. Janouch, Tomáš Enderle, p. Nývlt, p. Hojný, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková
Omluven: p. Klamta

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Kaple sv. Jana Nepomuckého – upozornit majitele na proběhlé opravy a zjištěné problémy.
 2. Posvícení – říjen – rozplánování bohoslužeb, bude vyvěšeno v ohláškách.
 3. Biblická hodina a katechizmus pro dospělé – budou od října střídavě – opět pondělky.
 4. 24. 9. 2014 večerní mše sv. – přítomnost P. Jana Uhlíře při výročí jeho svěcení.
 5. 28. 9. v 10:30 poutní mše sv. na Dobeníně.
 6. 29. 9. předvečer památky sv. Jeronýma – povzbuzení zájmu o Písmo svaté, čtení žalmů po bohoslužbě.
 7. 12. 10. proběhne průzkum počtu účastníků bohoslužeb (na podnět ČBK ve všech diecézích).
 8. 18. 10. v 9:30 kněžské svěcení – T. Enderle, 2. 11. novokněžské požehnání – mše sv. od 9:00.
 9. Dušičky – mše sv. 2. 11. v 10:30 a v 18:00 na hřbitovním kostele.
 10. Mše s dětským formulářem, 12. 10., 2. 11., 7. 12. (přijde Mikuláš), 14. 12.
 11. Svátost pomazání nemocných – předpokládá se v listopadu.
 12. Adventní duchovní obnova (2. neděle) – P. Jan Uhlíř.
 13. Zazněl návrh na uskutečnění schůzky rodičů dětí, které chodí do náboženství.
 14. Posílit pastorační radu jmenováním člena z řad mládeže – P. Janouch.
 15. Příští setkání PRF 26. 10.

Zápis PRF - 18. května 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 18. 5. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Kaple sv. Jana Nepomuckého
  • návrh ze strany majitele pronajmout kapli za poplatek – vzhledem k malé četnosti jejího využívání toto z naší strany nepřichází v úvahu
  • pan Daněk chce být týden předem informován o záměru zapůjčení věcí z depozitáře
 2. Výrov – křížová cesta
  • návrh o. Wiesława pamatovat v příštím roce a účastníkům předem připomenout lampióny s sebou
  • návrh p. Nývlta, aby se v průběhu roku sledoval stav křížů a případně aby farníci upozornili duchovního správce farnosti na problémy
 3. Noc kostelů
  • program na plakátech – snažit se příští rok dát včas podklady ke zveřejnění ve zpravodaji
 4. Informovat farníky, že 1. 6. z důvodu biřmování nebude mše sv. v klášteře + budou o týden přesunuté: farní snídaně a setkání rodin s dětmi (8.6.)
 5. Biřmování – hudbu domlouvá P. Kalemba
 6. Diecézní setkání dětí – pí Blažková informovala o jejich průběhu a pastoračním přínosu pro děti
 7. Farní pouť – je o ni zájem, autobus je naplněn
 8. Vigilie Seslání Ducha Svatého - 7. 6.
 9. Pouť v Krčíně 8. 6. – mše sv. v 8:00
 10. Eucharistická adorace v děkanském kostele v pátek 13. 6. od 14:00 do 18:00, Černčice 7. 6. před bohoslužbou od 16:00 do 17:00 – bude ještě upřesněn/potvrzen čas
 11. 14. 6. diecézní pouť v Broumově - od 9:00 do 15:00, mše sv. v 11:00, bude přítomen biskup Kajnek. Plakátky budou dodány z biskupství
 12. 15. 6. Farní den
  • zapůjčení skákacího hradu – od organizace Orel
  • zapůjčení stanu – sponzorský dar (Jan Hable)
 13. 2. středa v měsíci (červen, možná i červenec) – mše sv. nebude v zámecké kapli, ale v kapli Jana Nepomuckého (na zámku září+říjen)
 14. 21. 6. připomenutí bitvy – akce bude celodenní (viz. letáček „bitva u Náchoda“ na www.1866.cz); mše sv. na Dobeníně v 19:
 15. Podněty pana Nývlta: zveřejnit výsledky hospodaření, provést inventuru, možnosti pojištění společenské úsluhy
 16. Koncem prázdnin navrhuje pan farář, aby proběhla ekonomická rada, kde bude jednotlivé body projednávat (vč. řešení termínu opravy střechy)
 17. Do příští PRF navrhnout místa pro odkládací plochy, aby nebyly zarovnané vitríny v kostele.
 18. Přednáška MUDr. Lázničkové 12. 9. 2014 – informace bude zveřejněna také ve zpravodaji NMnM.
  Přednáška o tom, jak působí hormonální antikoncepce. Možná překvapením bude, že zdaleka není tou nejspolehlivější metodou, pokud žena nechce otěhotnět, a že již vůbec neléčí takové stavy, jako je silné krvácení či nepravidelnosti cyklů. Společné zamyšlení a nalézání řešení, která mohou být prospěšná nejen tělesnému zdraví.
 19. Příští PRF 14. 9. 2014

Přítomni: P. Janouch, P. Kalemba, p. Nývlt, p. Hojný, p. Ježdík, pí Blažková
Omluveni: p. Klamta, pí Molnárová

Zápis PRF - 16. března 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují konané dne 16. 3. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

 

Přítomni: P. Janouch, P. Kalemba, pí Molnárová, p. Nývlt, p. Hojný, p. Klamta, pí Blažková

Host: p. Kaláb – člen ekonomické rady farnosti

Omluven: p. Ježdík

 

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Ing. Kaláb seznámil PRF s hospodářskými výsledky hospodaření farnosti
  1. v roce 2014 bude farnost již bez dluhů, budou splaceny všechny půjčky
  2. ozvučení kostela – priorita
  3. spojit se s vikariátním technikem, zjistit rozsah opravy střechy, odborný odhad nákladů, zjistit možnosti dotací
  4. koupě funkční kopírky – formát A3
  5. zvážit formu sledování pastoračních nákladů v účetnictví
 2. Kaple Jana Nepomuckého – ochota majitele dlouhodobě nemovitost pronajmout s tím, že nájemce uhradí všechny náklady a investice běžného provozu. Hledají se další možná řešení.
 3. Postní duchovní obnova 21.-22.3. – téma: „Co je člověk, že na něho myslíš?“ Žalm 8
 4. PMD – objednat 100 pohlednic – zapojení se do projektu Papežská misijní díla dětí formou prodeje velikonočních pohlednic, které budou vytvářet školní děti z naší farnosti. Děti se tak svou činností a prostřednictvím farníků zapojí do pomoci misiím, kam poputuje výtěžek z prodeje pohlednic. Pohlednice budou nabídnuty k prodeji dne 6. 4. 2014.
 5. Výrov – křížová cesta – organizuje P. Kalemba
 6. Svátost smíření – info bude součástí ohlášek
 7. Zelený čtvrtek – oslovení mužů pro mytí nohou, prosíme dobrovolníky, aby se nahlásili o. Vladimírovi
 8. Práce s ministranty duben + květen v pátek vždy po mši svaté (o. Wiesław)
 9. Májové bohoslužby v 19:15
 10. 14., 15., 16. 5. mše sv. v kapli Jana Nepomuckého
 11. Diecézní setkání dětí 17. 5. – sraz dětí na autobusovém nádraží, odjezd v 7:34, příjezd v 16:26; zodpovídají Blažkovi (podrobné info budou na webu).
 12. 1. sv. přijímání 24.-25. 5.
 13. Farní pouť – vše je již domluveno – 31. 5.
  1. program + časy – P. Kalemba předá ke zveřejnění na webu do konce tohoto týdne
  2. Neratov – Bartošovice chráněné dílny – otázka organizace návštěvy, Polsko – Igličná Gora mše sv.
  3. v kostele bude seznam míst v autobuse, kam bude možné se zapsat
 14. Svátost Biřmování bude dne 1. 6. udílet otec biskup Jan Vokál
 15. Svatodušní vigilie 7. 6. v Krčíně , díkuvzdání za biřmování – zváni jsou všichni, zejména biřmovaní z minulých let
 16. Eucharistická adorace za povolání v královéhradecké diecézi, pro náchodský vikariát je stanoven termín v období 1.-15. 6., navržen pátek od 14:00-18:00
 17. Mše sv. na Dobeníně 21. 6. v 18:00 za oběti války 1866 – proběhne větší ukázka průběhu bitvy, jezdectví, položení věnců; pozvat zástupce řádu Milosrdných bratří (o. Wiesław)
 18. 10. 9. svátek povýšení Sv. Kříže v zámecké kapli
 19. Umožnit mládeži účastnit se celosvětového setkání mládeže v Krakowě – odhadnout náklady – o. Vladimír projedná s ERF
 20. V rámci partnerství s městem Hilden bylo navrženo zkontaktovat se s tamní římskokatolickou církví. (o. Vladimír)
 21. Písemná pozvánka pro kněží, kteří působili v naší farnosti – pozvání na farní den – vytvoří pí Molnárová
 22. Noc kostelů – přihlášení zařídí o. Vladimír, prosíme farníky o pomoc s organizací
 23. Projednává se možnost projekce filmu Všetky moje děti v novoměstském kině (p. Nývlt)
 24. „Rozsvícení svíce“ – zapojení dětí v postní době – vytváření plamene přišpendlením barevných lístečků za modlitbu, dobrý skutek, účasti na mši mimo neděli a za modlitbu před jídlem (pí Rydlová).
 25. Vzniklo nové společenství maminek, které se schází každou středu v 9:00 na faře.
 26. pí Molnárová informovala o průběhu Měsíce knihy, byl velký zájem o nákup knih, které k prodeji zapůjčilo knihkupectví Horová – možná spolupráce při dalších příležitostech (velikonoce, vánoce).

Zápis PRF - 2. února 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují konané dne 2. 2. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF bylo zahájeno otcem Vladimírem modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – náměty k posílení počtu skupinek v Krčíně: oslovit věřící v kostele (vedoucí skupinek) v kombinaci ve spolupráci se ZŠ Krčín.
 2. Kaple sv. Jana Nepomuckého
  • informování o současné situace hledání spolupráce
  • mše sv. 14., 15., 16. 5. 2014
 3. Pevné stanovení termínu duchovních obnov: 2. adventní neděle a 3. postní neděle.
 4. Příštího zasedání PRF se bude účastnit člen ekonomické rady a seznámí členy PRF s konkrétními hospodářskými výsledky farnosti.
 5. Prosba, aby byla farnost při mších sv. na Silvestra seznamována s předběžnými hospodářskými výsledky.
 6. Svátost pomazání nemocných – termín bude ještě stanoven s ohledem na dostupnost mše sv. i pro špatně se pohybující farníky (kvůli případné nepřízni počasí).
 7. Duchovní příprava dětí k 1. sv. přijímání – bude probíhat každou neděli od 23. 2.
 8. Popeleční středa 5. 3.
 9. Měsíc knihy – březen, každou neděli bude představena konkrétní kniha, 2.3. krátké seznámení s knihovnou pro děti po mši – pozvat děti při ohláškách.
 10. Od začátku dubna + květen bude připraven program pro ministranty – P. Kalemba – pátky po mši sv.
 11. Soutěž v básnictví – témata: „Farnost, kněží“; 7. 5. ukončení a vyhlášení výsledků s oceněním a předčítáním na farní den.
 12. 23. 5. 2014 Noc kostelů
 13. 31. 5. 2014 farní pouť
 14. 1. 6. 2014 biřmování
 15. 8. 6. 2014 vigilie
 16. Pozvat měsíc před farním dnem e-mailem všechny kněží, kteří působili v naší farnosti.
 17. Venkovní nástěnka – P. Kalemba připravuje mapu farnosti s přehledem všech kostelů a kaplí vč. bohoslužeb, prosba o spolupráci při získání a překreslení mapových podkladů.
 18. Diecézní modlitba k 350 let – doporučeno doplnit do lavic a modlit se na závěr mše svaté.
 19. Další setkání PFR se uskuteční 16. 3. 2014.

Přítomni: P. Janouch, P. Kalemba, pí Molnárová, p. Ježdík, p. Hojný, pí Blažková

Nepřítomni: p. Klamta, p. Nývlt

Zápis PRF - 8. prosince 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují konané dne 8. 12. 2013 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF bylo zahájeno společnou modlitbou za královéhradeckou diecézi. Dále byly projednávány následující body:

 1. Tříkrálová sbírka – bude probíhat jako každý předchozí rok
  • informace k účelu budou vyvěšeny na nástěnce
  • sbírka může probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2014
  • chybí nám vedoucí skupinek, prosíme zájemce, aby se ohlásili Romanovi Venclovi, tel.: 731 604 780
  • sbírka bude probíhat 5. 1. 2014 i před kostelem (před popř. po mši), kam můžou přispět ti, ke kterým tři králové nechodí
 2. Kaple Jana Nepomuckého – projednávání setkání s panem Bartoněm z Dobenína a řešení možností, jak by bylo možné zachovat současný stav užívání, případně podíl spoluúčasti
 3. Zhodnocení proběhlých akcí
 4. Řešila se neúčast velkého počtu farníků na celé mši (pozdní chození + předčasné odchody před požehnáním)
 5. Vánoční hudba – připomenout varhaníkům, aby převažovaly tradiční známé písně
 6. Příprava snoubenců – každé pololetí bude ve farnosti probíhat ucelený kurz završený získaným certifikátem centra pro rodinu
 7. Svátosti smíření – termíny viz. ohlášky
 8. Návštěvy duchovních u nemocných – pokud má někdo zájem o návštěvu kněze, prosíme, aby oslovil kněze
 9. Vánoční bohoslužby – před rodinnou bohoslužbou v 15:30 se budou hrát koledy (20 minut před začátkem)
 10. Domlouvání termínů s dlouhodobým pravidlem:
  • adventní duchovní obnova – pátek + sobota před 2. nedělí adventní
  • postní duchovní obnova – pátek + sobota před 3. nedělí postní
 11. Silvestr – bohoslužba v 16:00, posezení na faře od 17:00-19:00 při svařáku; poté silvestrovské setkání mládeže
 12. 1. 1. 2014 ve 14:00 zahájení roku diecéze v katedrále Sv. Ducha v HK – poutní centrum vypravuje 3 autobusy, prosíme zájemce, kteří by chtěli jet autobusem na trase č. 2 (Náchod aut. nádr. 12.30 hod., Nové Město nad Metují 12.45 hod., Jaroměř 13.15 hod., Hradec Králové Velké nám. 13.50 hod.), aby se zapsali na mších ve dnech 13.-15.12. do tabulky.
 13. Ekumena - modlitby za jednotu církve: 8. – 16. 1. 2014
  • středa 8. 1. 2014 - 17:00 Sborový dům CB, káže V. Janouch
  • pátek 10. 1. 2014 - 18:00 Fara ČCE Šonov, káže P. Tamchynová
  • úterý 14. 1. 2014 - 17:00 Husův sbor CČSH, káže M. Bárta
  • čtvrtek 16. 1. 2014 - 18:00 Farní kaple ŘKC, káže V. Glier
 14. Farní pouť – návrh z řad farníků udělat pouť do Neratova, bylo by možné vytvořit tradici farních poutí (předběžně plánováno na květen)
 15. Besedy s hosty – 2-3x do roka, první beseda 8. nebo 15. 2.
 16. Statistika návštěvnosti webových stránek – do příští PRF Jan Ježdík
 17. Příští PRF 2. 2.

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wiesław Kalemba, Jan Ježdík, Karel Nývlt, Luděk Hojný, Marie Molnárová, Táňa Blažková

Nepřítomen: Václav Klamta

Host: Roman Vencl

Zápis PRF - 22. září 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují

ze dne 22. 9. 2013

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou.

Hlavními body jednání byly:

 1. Projednávání nabídky odkoupení Kaple sv. Jana Nepomuckého od majitele. Nabídka byla předána Biskupství k vyjádření. Pastorační rada se shoduje na neúnosném finančním zatížení farnosti vůči možnostem pastoračního využití kaple. Reálným se jeví pouze spoluúčast s jiným subjektem, který by na sebe vzal podíl péče o nemovitost a mobiliář.
 2. Slavnost všech svatých a památka zesnulých – sledujte ohlášky a web. Řešila se otázka formy připomenutí konkrétních jmen zesnulých – bude teprve rozhodnuto, zda bude připomenutí součástí přímluv nebo zda budou jména zesnulých zmíněna před bohoslužbou jinou vhodnou formou. Prosíme v této souvislosti o ČITELNÉ napsání těchto jmen a jejich odevzdání nejpozději 2 dny před mší.
 3. Setkání nad písmem a katechismem – jako před prázdninami, tzn.:
  • 1. a 3. pondělí v měsíci setkání nad písmem,
  • 2. a 4. pondělí v měsíci katechismus,
  • začíná se 30. 9. – v den písma svatého.
 4. Aktualizace pastoračního plánu – bude detailněji probráno při příští pastorační.
 5. Období posvícení – termíny + místa, bude zveřejněno v ohláškách na webu farnosti.
 6. Duchovní ztišení v adventním čase se domlouvá na 2. nebo 3. neděli adventní, podle časových možností pozvaného kněze.
 7. Proběhne „transfarní setkání“ – s mládeží z Trutnova
  Zveme Vás v sobotu 5. 10. ve 14:00 na mši sv., budou hrát trutnováci.
 8. V rámci polsko-českých křesťanských dnů kultury – budeme mít tu čest, zakončit je mší svatou, dne 27. 10. ve 13:30 v našem děkanském kostele.
  Projednává se pozvání polského biskupa + někoho z našeho biskupství (neorganizujeme my jako farnost).
 9. Rozpisy mší s dětským formulářem budou vyvěšeny na nástěnce a naleznete je také v kalendáři na webu farnosti novinkou bude promítání textu zpívaných písní na plátno na kazatelnu.
 10. Příprava snoubenců a párů, které se chtějí více navzájem poznat bude v královéhradecké diecézi probíhat na těchto místech: Hradec Králové, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou a nově také Nové Město nad Metují – více naleznete na stránce akce farnosti.
 11. Setkávání ministrantů bude probíhat od 13. 10. – budou to opět druhé neděle v měsíci po mši, tzn. od 10:00.
 12. Farní snídaně, se budou konat jako již tradičně každou 1. neděli v měsíci v 10:00 na faře. Po nich bude následovat setkání rodin s dětmi.
 13. Mikuláš přijde na mši svatou 6. 12. do Bohuslavic a 8. 12. do děkanského kostela na mši v 9:00 hod.
 14. Informování o změně termínu vikariátního setkání mládeže v naší farnosti.
 15. Biřmování – pozvání přijal biskup Jan Vokál, budou nabídnuty termíny 15.6. a 22.6.

Zápis PRF - 14. dubna 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují

konané dne 14. 4. 2013 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Jan Ježdík, Karel Nývlt, Luděk Hojný

Nepřítomni: Václav Klamta

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny proběhlé pastorační aktivity farnosti a poblahopřáno P. Wieslawovi k narozeninám.

Hlavními body jednání byly:

 1. Zelený čtvrtek – biskup Jan zdůraznil, že ministrování je důležité pro formaci chlapců, pro které je důležité být tak blíže kněžské službě. (upřednostňovat ministrování kluků)
 2. Tříkrálová sbírka – Charita pro naši farnost počítá s možností cílené humanitární pomoci v případě akutní potřeby.
 3. Setkání lektorů bude opět 20. 4. 2013 v 18:00 hod.
 4. První svaté přijímání – navrhovaný termín 9. 6. 2013 (bude dětská mše s rytmickou hudbou) –upřesní pan farář v neděli 21. 4.
 5. Farní snídaně – srdečně zveme farníky ke společnému posezení 5. 5. 2013 od 10:00.
 6. Noc kostelů – 24. 5. 2013 od 16:00 do 22:00 hod. Připravuje se program pro děti od 17:00-18:00, bude zpívat Paleček + další sbor bude upřesněn; provádění kostelem s výkladem; promítání (?). Podrobné informace budou od května na letácích a na webu farnosti.
 7. Farní den 26. 5. 2013 – 9:00 mše, od 10:00 na farní zahradě, posezení u kávy a čaje, oběd – guláš, prohlídka kostela (vnitřek) se zaměřením na Nejsvětější Trojici do 12:30, od 12:30 Brno Gospel choir – vystoupení od 14:00; občerstvení; divadelní představení mládeže od 16:30
 8. Přespání školních dětí na faře 22. 6.-23. 6. – P. Kalemba zajistí program.
 9. Sv. Jana – mše v kapli sv. Jana Nepomuckého 15. 5. v 18:00, 16. 5. v 18:00, 17. 5. v 16:00.
 10. Navrácení (restituce) movitých věcí (sochy, obrazy, vzácné tiskoviny) – dát na web výzvu + nástěnka + ohlášky. Pokud by si někdo na někoho, na něco vzpomněl, dát podnět panu faráři.
 11. Vigilie seslání Ducha svatého – v sobotu 18. 5. nebude mše svatá s nedělní platností, ale vigilní mše svatá kolem 22:00 hod. v Krčíně s ohněm – P. Kalemba.
 12. P. Janouch odpoví na e-mail se žádostí o opravu kříže na hřbitově ve Václavicích.
 13. Rok 1866 – bitva na Dobeníně – akci přesunout na neděli (v sobotu je slavnost v Trutnově, kde budou všichni vojáci v dobovém oblečení). Mše sv. 23. 6. v 15:00 ve Václavicích. Sraz na pěší pouť bude u kláštera cca v 11:30 – upřesní P. Kalemba – bude vyvěšeno na webu.
 14. Příští pastorační rada bude 19.5.

Zápis PRF - 20. ledna 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město n. Metují

konané dne 20. 1. 2013 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Jan Ježdík, Karel Nývlt, Luděk Hojný

Nepřítomní: Václav Klamta

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny proběhlé pastorační aktivity farnosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a vedení.

Hlavními body jednání byly:

 1. Doporučení pana biskupa Jana týkající se upřednostnění ministrování mladých mužů, které pomáhá probouzet a vnímat volání ke kněžskému povolání. V této souvislosti projednávání názoru pana biskupa vztahující se k ministrování děvčat, zejména v období, kdy přestávají být dětmi a stávají se ženami. Bližší informace v případě zájmu o pochopení souvislostí můžete získat u pana faráře.
 2. Tříkrálová sbírka - Děkujeme organizátorům a všem účastníkům Tříkrálové sbírky, kterým se podařilo vybrat 199.489,- Kč.
 3. Ekumena – byl zhodnocen přínos setkání v rámci týdne modliteb. Pro příště navrženo, aby se při programu využily náměty ze světového dne modliteb.
 4. Lektorský kurz proběhne třetí sobotu v únoru 16. 2. 2013 v 18:00. Jsou zváni všichni, kteří svou službou pomáhají a chtějí pomáhat při mších. Osobně budou mailem osloveni aktivní lektoři – zajistí Jan Ježdík.
 5. Setkání akolytů se bude konat v sobotu 23. 2. 2013 od 9:00.
 6. Svátost pomazání nemocných bude udělena v neděli 17. února na mši od 9:00 hod. v děkanském kostele. Přítomni budou oba kněží. Tato svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou odpuštění hříchů. Prosíme dobrovolníky, kteří by se nabídli pro dovezení a přivezení potřebných, kteří tuto svátost potřebují a nemají běžně možnost se na tuto mši dostat.
 7. Návrh rekonstrukce ozvučení mluveného slova v děkanském a klášterním kostele – p. Ježdík připraví návrh, který by se mohl realizovat po splacení dluhu, tj. za 2 roky.
 8. Příprava na svátosti – od 10. 2. podle dopisu, který rodiny dostaly.
 9. Byl domlouván termín postní duchovní obnovy – předběžně by mělo jít o 4. víkend postní doby.
 10. Projednávali jsme možnosti nákupu nových knih do farní knihovny a realizaci Měsíce knihy v březnu.
 11. Farní snídaně – zveme vás každou 1. neděli v měsíci na setkání u společné snídaně, která se koná od 10:00 na faře. Je určena pro každého z vás. I společné sdílení je součástí křesťanského života. Využijte této příležitosti a přijďte mezi nás.
 12. Na farní snídani pak navazuje setkávání rodin s dětmi. Tady bychom rádi oslovili zejména rodiče. Zamyslete se nad tím, jak je důležité, aby se děti spolu setkávaly a prožívaly život ve společenství. Pokud chcete, aby se po celý svůj život rozvíjely ve víře, je potřeba začít budovat vzájemné vztahy křesťanského života už v průběhu dětství. Nepodceňujte to a zkuste přijít třeba aspoň párkrát do roka.
 13. Seznámení se s pastoračními aktivitami biskupství pro tento rok – zveřejnit na webu farnosti (zajistí pí Blažková).
 14. 3. farní den se bude konat poslední neděli v květnu – 26. 5. 2013